Termes legals & GPRD

Està web no guarda dades personals de cap tipus i compleix amb els preceptes de la GPRD en qualsevol dels apartats relacionats amb l’àmbit de publicacions web. En el cas de processos de dades usats per terceres parts (Llegiu Google i altres) la responsabilitat ve determinada per les seves respectives polítiques de privacitat cas no estiguin ubicats a la UE.

Match So & il.luminació S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

El vostre NIF és B57608085.

El vostre domicili social està al carrer Guillem Forteza 25 -2D de Palma de Mallorca.

La seva adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és matchband@yahoo.es

El web de Match So & il.luminació S.L. té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels serveis que presta.

Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.


Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les següents condicions:

Que sigui compatible amb les finalitats del lloc web de Match So & il.luminació S.L.

Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial.

Que cap dels documents o gràfics relacionats en aquest Web siguin modificats de cap manera.

Que cap gràfic disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

Que sigui comunicat prèviament a aquesta societat.

Match So & il.luminació S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquest i no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.